ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកាណាដា Justin Trudeau បាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ តាមមន្ទីរពេទ្យនានា នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា


-កាណាដា៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីកាណាដា Justin Trudeau បាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ តាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ខណៈរលកឆ្លងមេរោគលើកទី៣ កំពុងរាតត្បាតទូទាំងប្រទេស ។ ប្រភព CNA
 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង