ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Apple Inc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានៅក្នុងពេលប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ


-ក្រុមហ៊ុន Apple Inc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានៅក្នុងពេលប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុននឹង ចាប់ផ្តើមអនុវត្តច្បាប់ជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនថ្មីមួយតាមរយៈកម្មវិធីApp តែក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញសង្គមនានាដូចជា ក្រុមហ៊ុនFacebook Inc ជាដើមបានព្រមានថានឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង