ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសថ្មី នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុន បានឡើងដល់ជាង ៦០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ


ជប៉ុន៖ ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសថ្មី នៅក្នុងរដ្ឋធានី នៃប្រទេសជប៉ុនបានឡើងដល់ជាង ៦០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ នៅស្របពេលដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានព្រមានពីការកើនឡើង នូវចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាម មន្ទីរពេទ្យ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង