ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប បានបញ្ចេញជំនួយកញ្ចប់ថវិកាជាង ៦០០ កោដិលានអឺរ៉ូ ស្មើនឹង៦០០ កោដិដុល្លារអាមេរិក


អឺរ៉ុប៖ ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប បានបញ្ចេញជំនួយកញ្ចប់ថវិកាជាង ៦០០ កោដិលានអឺរ៉ូ ស្មើនឹង៦០០ កោដិដុល្លារអាមេរិកមួយ ផ្សេងទៀត ខណៈមានការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគនៅរដូវរងា និងផែនការបិទសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកធំ ដែលបានធ្វើឲ្យបាត់ បង់ប្រាក់ចំណូល ពីការលក់ដូរមុនរដូវកាលបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស ដែលជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង