ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃកាលថ្ងៃអាទិត្យ បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លង មេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ ៩៦៧ នាក់


ថៃកាលថ្ងៃអាទិត្យ បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ ៩៦៧ នាក់ ដែលជាករណីកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍អ្នកស្លាប់ថ្មីទេ ខណៈប្រទេសនេះកំពុងឆ្លងរលកមេរោគលើកទី ៣ ជាពិសេសមានករណីឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដ៏ខ្ពស់ ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្លងប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង