ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាណាដាមន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កាណាដា បានប្រាប់ CBC ថាការដឹកជញ្ជូនចែកចាយវ៉ាក់សាំង Covid-19


កាណាដា៖ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កាណាដា បានប្រាប់ CBC ថាការដឹកជញ្ជូនចែកចាយវ៉ាក់សាំង Covid -19 ដំបូងគេនឹងមកដល់ប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

<