ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហគមន៍អឺរ៉ុប និងអង់គ្លេសបានបញ្ជាឱ្យអ្នកចរចារបស់ ពួកគេវិលត្រឡប់មកចរចាវិញ


អឺរ៉ុប៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប និងអង់គ្លេសបានបញ្ជាឱ្យអ្នកចរចារបស់ពួកគេវិលត្រឡប់មកចរចាវិញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពី បាន យល់ព្រមលុបចោលកាលបរិច្ឆេទ ដែលជិតផុតកំណត់ សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង