ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃកាលពីថ្ងៃចន្ទបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ៩៨៥ នាក់


ថៃកាលពីថ្ងៃចន្ទបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ប្រមាណ៩៨៥ នាក់ ដែលជាចំនួនកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងរលកឆ្លងមេរោគលើកទី៣ ជាពិសេសមានករណីឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនកូវីដ១៩ ដ៏គំហុក។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង