ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅស.រ.អាមនុស្សជាង ៣០,០០០នាក់ បានស្លាប់ដោយ សារជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈពេល ១៣ថ្ងៃក្នុងខែធ្នូនេះ


ស.រ.អា៖ នៅស.រ.អាមនុស្សជាង ៣០,០០០នាក់ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈពេល ១៣ថ្ងៃក្នុងខែធ្នូនេះ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង