ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងរីករាយ! ថ្ងៃនេះក្រសួង សុខាភិបាល បានព្យាបាលជាសះស្បេីយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ០៧នាក់


ដំណឹងរីករាយ! ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាបាលជាសះស្បេីយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ០៧នាក់ និងមិនមាន ករណីឆ្លងថ្មីទេ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង