ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាសែតរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធ ថារបបយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានដាក់បន្ទុកវេជ្ជបណ្ឌិត១៩ នាក់


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ កាសែតរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធ ថារបបយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានដាក់បន្ទុកវេជ្ជបណ្ឌិត១៩ នាក់ ពីបទចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង