ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីថែទាំសុខភាព ក្នុងតំបន់ធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលី គឺលោក Lombardy បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- អ៊ីតាលី៖ ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីថែទាំសុខភាព ក្នុងតំបន់ធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលី គឺលោក Lombardy បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រជាជនអ៊ីតាលីមានការស្ទាក់ស្ទើរ និងអត់សូវមានមនុស្សមកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ ទេ ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាព ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង