ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ !!


ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ !!

https://t.me/TVKlocal/2856

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង