ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងជ្រើសរើសយកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Michigan លោក ស្រី Jennifer Granholm


ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជ្រើសរើសយកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Michigan លោក ស្រី Jennifer Granholm ឱ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពល នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង