ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន ២ ពាន់លានដុល្លារថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងមេរោគ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោក


- យុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន ២ ពាន់លានដុល្លារថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងមេរោគ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោក រឺហៅថាកម្មវិធី COVAX បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយ ដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិក និង Gavi ដែលជាក្រុមដៃគូកម្មវិធីថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

#ប្រភព Reuters

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង