ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក បានពង្រីកយុទ្ធនាការ ចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាមេរិក បានពង្រីកយុទ្ធនាការចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដែលទើបត្រូវបានគេអនុម័តថ្មីទៅ កាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់វ៉ាក់សាំងរាប់រយកន្លែងទៀត កាលពីថ្ងៃអង្គារ និងបានប្រមូលផ្តុំបុគ្គលិកសុខាភិបាល រាប់ពាន់នាក់ បន្ថែមទៀត នៅក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដ៏ធំមួយនេះ ដែលរំពឹងថា នឹងអាចផ្តល់ដល់សាធារណជនទូទៅនៅពេលប៉ុន្មាន ខែខាងមុខនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង