ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២៦១,៥០០នាក់


- ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២៦១,៥០០នាក់ ដែលជាចំនួនឆ្លងដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះ បានចាប់ផ្តើមឆ្លង នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយរបស់ CNN ដែលទទួលបានពីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌា។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង