ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺស.រ.អា បានផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍ចំនួន វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


ស.រ.អា៖ មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺស.រ.អា បានផ្សព្វផ្សាយ អំពីរបាយការណ៍ចំនួនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សរុបប្រមាណ ២.៩លានដូសដែលនឹងធ្វើការបែងចែកទៅតាមរដ្ឋនានា ហើយគេគ្រោងនឹងបញ្ជាទិញ ចំនួនប្រហែលនេះម្តងទៀតជាលើកទី២ នៅរយៈពេល ២១ថ្ងៃទៀត ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង