ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Li Bo ទេសាភិបាលរងធនាគារ កណ្តាលចិនបាននិយាយ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


- ចិន៖ លោក Li Bo ទេសាភិបាលរងធនាគារកណ្តាលចិនបាននិយាយ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចិននឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រើប្រាសប្រាក់យន់ តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀត ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយទេ សម្រាប់ការដាក់ឱ្យដំណើរប្រព័ន្ធនេះជាផ្លូវការ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង