ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថា


ស.រ.អា៖ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថា លោកសង្ឃឹមថា រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ អាមេរិក នឹងសម្រេចចិត្តផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នូវវ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moernaនៅថ្ងៃស្អែក នេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង