ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហភាពអឺរ៉ុប កាលថ្ងៃចន្ទបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្ម លើមន្រ្តីយោធាភូមា ប្រមាណ ១០នាក់


- អឺរ៉ុប៖ សហភាពអឺរ៉ុប កាលថ្ងៃចន្ទបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្រ្តីយោធាភូមា ប្រមាណ ១០ នាក់ និងក្រុមហ៊ុនធំពីរដែលមានទំនាក់ទំនង នឹងយោធាភូមា ជុំវិញការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងការបង្ក្រាបសម្លាប់ក្រុមបាតុករ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង