ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២៤,៣៤៦ នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- អ៊ីរ៉ង់៖ អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២៤,៣៤៦ នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលបាននាំឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសនេះកើនដល់ចំនួន ២៦៦១,៤៣៥នាក់។

#ប្រភព CNN

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង