ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer បានរាយការណ៍ ពីបញ្ហាកើតមានឡើង


វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមមន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer បានរាយការណ៍ពីបញ្ហាកើតមានឡើង ដោយមិនដឹងខ្លួន លើផលិតកម្មវ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ មួយចំនួនរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃដំបូងនៃការយុទ្ធនាការចែកចាយវ៉ាក់សាំង ក្នុង នោះរួមមានបញ្ហារក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងពេក ។ ប្រភព Rueters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង