ព័ត៌មានជាតិ

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនយោធិន និងគ្រួសារយោធិន ក្នុងអំឡុងនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល


កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនយោធិន និងគ្រួសារយោធិន ក្នុងអំឡុងនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង