ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅកាន់ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនគបាល នៅអធិការដ្ឋាន នគរបាល​ ខណ្ឌមានជ័យ ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅកាន់ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនគបាល នៅអធិការដ្ឋាន នគរបាល​ ខណ្ឌមានជ័យ

​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

 មូលហេតុ៖ #អ្នកជំងឺកូវីដ១៩​ គឺជានគរបាល នៅទីតាំងខាងលើនេះ

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe https://fb.watch/50H0ALF4yU/

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង