ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងសប្តាហ៍ ស្តីពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ា


ថៃ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងសប្តាហ៍ ស្តីពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងក្លាយជាចំណោទ នៃការសាកល្បងមួយលើភាពជឿជាក់ និងការឯកភាពរបស់អាស៊ាន។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង