ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានត្រៀមបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី


ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានត្រៀមបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥,៩លានដូស ទៀត ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ក្នុងប្រទេស ខណៈអាមេរិកមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយ សារជំងឺ កូវីដ១៩ ជាប្រចាំថ្ងៃដ៍ខ្ពស់បំផុតចំនួន ៣,៥៨០ នាក់ ។ ប្រភព Reuters
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង