ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញផែនទីទីតាំង កន្លែងត្រួតពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍ចេញចូលក្រុងព្រះសីហនុ និងកំណត់ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ១ ភូមិ២ ភូមិ៣ ភូមិ៤ ភូមិ៥នៃសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ


អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញផែនទីទីតាំងកន្លែងត្រួតពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍ចេញចូលក្រុងព្រះសីហនុ និងកំណត់ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ១ ភូមិ២ ភូមិ៣ ភូមិ៤ ភូមិ៥នៃសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាតំបន់មានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាតំបន់ក្រហម។

https://t.me/TVKlocal/4106

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង