ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca កំពុងប្រឈមនឹងការសួរសំណួរ ដ៏ពិបាកឆ្លើយអំពីអត្រា នៃភាពជោគជ័យរបស់វ៉ាក់សាំង


-វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រគរប្រកាសពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យពិភពលោកបានដឹងលឺ ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca កំពុងប្រឈមនឹងការសួរសំណួរដ៏ពិបាក ឆ្លើយអំពីអត្រានៃភាពជោគជ័យរបស់វ៉ាក់សាំង ដែលអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាអាចរ នឹងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលបានការយល់ស្របឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប ។ ប្រភព Reuters សម្រួលដោយ៖ លឹមហួយ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី