ព័ត៌មានជាតិ

សូមកុំយល់ច្រឡំ ! រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៅបន្តបិទខ្ទប់ ជាធម្មតាទេ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ មេសា!


 សូមកុំយល់ច្រឡំ ! រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៅបន្តបិទខ្ទប់ ជាធម្មតាទេ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ មេសា!
 សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មេត្តារងចាំ ទទួលដំណឹងអំពី សេចក្តីសម្រេចថ្មី របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១!

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង