ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសបារាំង បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា មានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យថែទាំសុខភាពនានា


- បារាំង៖ ប្រទេសបារាំង បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យថែទាំសុខភាពនានា ខណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron កំពុងរៀបចំផែនការទប់ស្កាត់រលកឆ្លងមេរោគរាតត្បាតលើកទី៣។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង