ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា និងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា និងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិរដ្ឋប្រហារដ៏ឃោរឃៅក្នុងប្រទេសនេះ ហើយបានប្តេជ្ញាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា នឹងបន្តធ្វើការតវ៉ា។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង