ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា​ ស្តីពីការត្រៀមស្មារតី​ និងសម្ភារៈចាំបាច់​ ដេីម្បីរៀបចំបញ្ចុះសពសាសនិកឥស្លាមដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា​ ស្តីពីការត្រៀមស្មារតី​ និងសម្ភារៈចាំបាច់​ ដេីម្បីរៀបចំបញ្ចុះសពសាសនិកឥស្លាមដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

https://t.me/TVKlocal/4609

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង