ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១)


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩៖(ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១)

១ -មេសា = ៤៩ ករណី
២ -មេសា = ៦៩ ករណី
៣ -មេសា = ៩៩ ករណី
៤- មេសា = ៤៤ ករណី
៥-មេសា = ៦៣ ករណី
៦- មេសា = ៧២ ករណី
៧- មេសា = ៩១ ករណី
៨- មេសា = ១១៣ ករណី
៩-មេសា = ៥៧៦ ករណី
១០- មេសា = ៤៧៧ ករណី
១១- មេសា = ១៥៧ ករណី
១២-មេសា = ២៧៧ ករណី
១៣- មេសា = ១៨១ ករណី
១៤ -មេសា = ១៧៨ ករណី
១៥- មេសា = ៣៤៤ ករណី
១៦-មេសា = ២៦២ ករណី
១៧-មេសា = ២៩១ ករណី
១៨-មេសា = ៦១៨ ករណី
១៩-មេសា = ៦២៤ ករណី
២០-មេសា = ៤៣១ ករណី
២១-មេសា =៣០៣ ករណី
២២-មេសា =៤៤៦ ករណី
២៣-មេសា =៦៥៥ ករណី
២៤-មេសា =៥១១ ករណី
២៥-មេសា =៥៨០ ករណី
- ឆ្លងសរុប ១០៥៥៥ ករណី
- ឆ្លង សហគមន៍ ១០០០៥ ករណី
- ជាសះស្បើយ ៥៤៧៧ ករណី
- កំពុងព្យាបាល ៦៨៩២ ករណី
- ស្លាប់ ៧៩ករណី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។
ដោយ: ទទក
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង