ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ ឬធ្វើចរាចរណ៍ ក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ ឬធ្វើចរាចរណ៍ ក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

https://t.me/TVKlocal/4729

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង