ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានប្រកាសថានឹងពន្លឿន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន និងឧបករណ៍ទេព្យចាំបាច់ជាច្រើនទៀត


- WHO៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានប្រកាសថានឹងពន្លឿន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន និងឧបករណ៍ទេព្យចាំបាច់ជាច្រើនទៀត ដើម្បីជួយឥណ្ឌា ខណៈមន្ទីរពេទ្យនានានៅទីនោះ កំពុងមានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ យ៉ាងខ្លាំង។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង