ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយ បុគ្គលិកចំនួន ២,២០០ នាក់


សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន ២,២០០ នាក់ក្នុងនោះមាន ១២០០ នាក់នៅសហរដ្ឋ អាមេរិក ដោយសារការលក់ផលិតផលបានធ្លាក់ចុះក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ។ ប្រភព CNN
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង