ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នា ឆ្នាំ ២០២១


ខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នា ឆ្នាំ ២០២១។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង