ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស(ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១)


ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស(ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១) ។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង