ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Sinopharm ដូសទីមួយលើកដំបូង កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ហ្វីលីពីន៖ លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Sinopharm ដូសទីមួយលើកដំបូង កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីន ដែលមានការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំង ក្នុងគោលដៅជួយទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩៕

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង