ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Bill Gates និងលោកស្រី Melinda Gates បានប្រកាសបញ្ចប់ជីវីតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ ដែលបានរួមរស់នឹងគ្នាអស់រយៈពេល ២៧ ឆ្នាំមកនេះ


- លោក Bill Gates និងលោកស្រី Melinda Gates បានប្រកាសបញ្ចប់ជីវីតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ ដែលបានរួមរស់នឹងគ្នាអស់រយៈពេល ២៧ ឆ្នាំមកនេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្តាញគណនី Twitter របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង