ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Albert Bourla នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិត វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Pfizer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ថាក្រុមហ៊ុនបានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំង Covid-19


- វេជ្ជសាស្ត្រ៖ លោក Albert Bourla នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Pfizer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ថាក្រុមហ៊ុនបានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ខ្លួនចំនួន ១,៦ ពាន់លានដូសនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងផលិតវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ ៣ ពាន់លានដូសក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង