ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក បានអំពាវនាវ កាលពីថ្ងៃពុធនេះ ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយ


- WTO៖ ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក បានអំពាវនាវ កាលពីថ្ងៃពុធនេះ ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយ ស្តីពីការធានាឲ្យបាននូវតម្លាភាពមួយ ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-១៩ បន្ទាប់ពីកើតមានបញ្ហារំលោភបំពានជាច្រើនលើកិច្ចសន្យាទិញវ៉ាក់សាំង។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង