ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធកាណាដា បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធ អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer


- កាណាដា៖ ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធកាណាដា បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធ អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ ១២ ដល់ ១៥ ឆ្នាំ។ នេះជាវ៉ាក់សាំងដំបូងដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេង។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង