ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភាស.រ.អា ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹង អនុម័តសំណើកញ្ចប់ថវិកាមួយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១,៩ ពាន់លានដុល្លារ


- ស.រ.អា៖ សភាស.រ.អា ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តសំណើកញ្ចប់ថវិកាមួយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១,៩ ពាន់លាន ដុល្លារ សម្រាប់ផ្តល់មូលនិធិ ដល់កម្មវិធីដកឧបករណ៍បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនចេញ ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋ អាមេរិកនិយាយថា បានបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិ ហើយវាគឺជាផ្នែកមួយ នៃកញ្ចប់ថវិកាចំណាយចុងឆ្នាំ និងជាកញ្ចប់ សម្រាប់កម្មវិធីជួយសង្គ្រោះជំងឺ COVID-១៩ ។ ប្រភព Reuters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង