ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្ត​បិទផ្សារ​ ៧​ថ្ងៃទៀត​ ទាំងផ្សារ​រដ្ឋ និង​ផ្សារ​មិន​រៀបរយ​ទាំងអស់


 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្ត​បិទផ្សារ​ ៧​ថ្ងៃទៀត​ ទាំងផ្សារ​រដ្ឋ និង​ផ្សារ​មិន​រៀបរយ​ទាំងអស់ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​សូន្យ ថ្ងៃ​ទី​០៨ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១!។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង