ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២១នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២១នាក់តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal/6367

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង