ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានចាត់ថ្នាក់ មេរោគកូវីដ១៩ ប្រភេទ B.១.៦១៧


- WHO៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានចាត់ថ្នាក់មេរោគកូវីដ១៩ ប្រភេទ B.១.៦១៧ ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ថាជាករណីមេរោគបំលែងខ្លួនដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង